Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radziszowie

Prawa i obowiązki Rodzica

Utworzono dnia 12.09.2019

KATALOG PRAW I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW

 

Rodzice mają prawo do:

 • Wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, biorąc pod uwagę stopień dojrzałości dziecka oraz wolność jego sumienia i wyznania a także jego przekonania.
 • Informacji o zasadach oceniania wewnątrzszkolnego, a w szczególności o: wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen, przewidywana sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach
  i trybie podwyższenia semestralnej i rocznej oceny klasyfikacyjnej, warunkach
  i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.
 • Informacji na temat pomocy psychologiczno- pedagogicznej przysługującej dziecku.
 • Wyrażenia zgody na objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi oraz nauką w klasie terapeutycznej.
 • Znajomości i opiniowania programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
 • Wglądu w dokumenty dotyczące działalności szkoły (statut, WSO)
 • Uzyskiwania bieżącej, rzetelnej informacji o postępach, trudnościach w nauce
   i ich przyczynach, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach swoich dzieci.

 

Rodzice mają obowiązek (Ustawa o systemie oświaty, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy):

 • Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.
 • Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.
 • Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych.
 • Zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych w orzeczeniu.
 • Powiadamianie organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego.
 • Wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich.
 • Wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań.
 • Poświęcać czas i uwagę swoim dzieciom tak, aby wzmocnić wysiłki szkoły skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania i wychowania.

 

Zgodnie z treścią przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice sprawują władzę rodzicielską nad dzieckiem, a dziecko winne jest im posłuszeństwo. Władzę rodzicielską powinni oni jednak sprawować zgodnie z dobrem swojego dziecka, uwzględniając w swoich decyzjach stopień jego dojrzałości.

Wymaga się od rodziców osobistego oddziaływania na dzieci własnym przykładem i autorytetem.  Okazywania dziecku zainteresowania i poświęcenia, służenia pomocą i radą, sprawowania osobistej opieki i nadzoru, sprawiedliwego traktowania.

Nasza placówka

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny